Vết sẹo khó lành – chịch chán chê rồi bị đá

Vết sẹo khó lành – chịch chán chê rồi bị đá
x